Konkurs dla studentów - Edycja IV (2014/2015)

Październik 28, 2014

Redaktor Naczelna Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej ogłasza IV edycję ogólnopolskiego konkursu dla studentów na najlepszą pracę oryginalną dotyczącą zagadnień z zakresu medycyny wewnętrznej.

Uczestnicy
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich studentów uczelni medycznych, w tym studentów studiów doktoranckich oraz studentów zagranicznych.

Nagrody
Pierwsi autorzy 3 najlepszych prac otrzymają nagrody w wysokości 3000 zł, 2000 zł i 1000 zł, a ich prace zostaną opublikowane w numerze 7-8/2015 Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej.

Termin
Prace można zgłaszać od 1 listopada 2014 r. do 15 kwietnia 2015 r.
 
Wyniki konkursu
Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu do 30 kwietnia 2015 r. Ogłoszenie nazwisk zwycięzców oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi 8 maja 2015 r. podczas XIV Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich w Krakowie.
 
Regulamin konkursu
Pobierz regulamin w PDF: 
 
1 Organizatorem konkursu jest Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej.
2 Uczestnikiem konkursu może być każda osoba będąca studentem polskiej uczelni medycznej (w tym studiów doktoranckich).
3 Praca nie może mieć więcej niż 6 autorów, w tym najwyżej 2 autorów niebędących studentami.
4 Pierwszym autorem może być wyłącznie student uczelni medycznej; stosowne zaświadczenie podpisane przez dziekana uczelni lub upoważnioną przez niego osobę należy dołączyć do zgłoszenia.
5 Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace oryginalne dotyczące zagadnień z medycyny wewnętrznej.
6 Artykuł powinien być napisany w języku angielskim zgodnie z „Instrukcjami dla autorów” Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej dostępnymi na stronie internetowej www.pamw.pl w zakładce Informacje => Autorzy.
7 Przystąpienie do konkursu następuje przez wysłanie pracy konkursowej pocztą elektroniczną (tytuł wiadomości „Konkurs dla studentów”) na adres pamw@mp.pl w terminie od 1 listopada 2014 r. do 15 kwietnia 2015 r. W wiadomości należy podać dane autora odpowiedzialnego za korespondencję, w tym rok studiów oraz nazwę uczelni.
8 Nadesłane prace zostaną ocenione przez Kolegium Redakcyjne Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej. Członkowie Kolegium Redakcyjnego oraz Rady Naukowej nie mogą być współautorami pracy zgłoszonej do konkursu.
9 Laureaci konkursu – pierwsi autorzy 3 najlepszych prac – otrzymają nagrodę finansową w wysokości odpowiednio 3000 zł, 2000 zł i 1000 zł. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w numerze 7-8/2015 Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej.
10 Ogłoszenie nazwisk zwycięzców konkursu nastąpi 30 kwietnia 2015 r. na łamach strony internetowej czasopisma. Wręczenie nagród nastąpi 8 maja podczas XIV Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich w Krakowie.
11 Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku wraz z późniejszymi zmianami.
 
Przygotowanie pracy
Prace powinny zostać przygotowane zgodnie z zasadami przygotowania prac oryginalnych, które są szczegółowo opisane w instrukcjach dla autorów dostępnych w zakładce "Instrukcje dla autorów" (dostępne w w wersji polskiej i angielskiej). Prace powinny zostać przesłane za pośrednictwem poczty e-mail na adres pamw@mp.pl; nie należy zgłaszać pracy poprzez system Editorial Manager.
 
Poprzednie edycje